Past Issue go to japanese page

2019 Vol.93 No.3 CONTENTS

COMMITTEE REPORT

--- Full Text in Japanese ---

[ Kansenshogaku Zasshi 93: 289-297, 2019 ]
ORIGINAL ARTICLE
Trends in Transmitted Drug Resistance and Prevalence of Non-B Subtype in Newly Diagnosed Individuals with HIV-1 in the Tokai Area
Reiko OKAZAKI, Urara SHIGEMI, Masakazu MATSUDA, Mai KUBOTA, Kunio YANO, Hisashi TSURUMI, Nobumasa OKUMURA, Haruki TANIGUCHI, Daisuke SHICHI, Takeshi IKEGAYA, Masato ITO, Takeshi MATSUMOTO, Hanako KURAI, Atsushi KAWABATA, Chieko HASHIBA, Masashi NAKAHATA, Ayumi KOGURE, Junko HATTORI, Shiro IBE, Mayumi IMAHASHI, Yasumasa IWATANI, Wataru SUGIURA, Kazuhisa YOSHIMURA, Atsuko HACHIYA & Yoshiyuki YOKOMAKU
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 298-305, 2019 ]
ORIGINAL ARTICLE
The Peanuts Sign: A Novel Clue to the Rapid Discrimination of Penicillin-susceptible Enterococci Based on Gram Staining Findings
Toshimasa HAYASHI & Masakazu YOSHIDA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 306-311, 2019 ]
ORIGINAL ARTICLE
Prevalence of HIV-1 Integrase Polymorphisms and Drug Resistance Mutations in Newly Diagnosed Individuals with HIV-1 in the Tokai Area
Urara SHIGEMI, Reiko OKAZAKI, Hirotaka ODE, Masakazu MATSUDA, Mai KUBOTA, Kunio YANO, Hisashi TSURUMI, Nobumasa OKUMURA, Haruki TANIGUCHI, Daisuke SHICHI, Takeshi IKEGAYA, Masato ITO, Takeshi MATSUMOTO, Hanako KURAI, Atsushi KAWABATA, Chieko HASHIBA, Masashi NAKAHATA, Ayumi KOGURE, Junko HATTORI, Shiro IBE, Mayumi IMAHASHI, Yasumasa IWATANI, Wataru SUGIURA, Kazuhisa YOSHIMURA, Atsuko HACHIYA & Yoshiyuki YOKOMAKU
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 312-318, 2019 ]
ORIGINAL ARTICLE
A Small Cluster of Hypervirulent Klebsiella pneumoniae Cases in Kawasaki City
Takako MISAKI, Akiko KUBOMURA, Aya MARUYAMA, Tomohiro HOSODA, Mitsuo SAKAMOTO, Yukiko NAKAJIMA, Goro NAGASHIMA, Hiroyuki KUNISHIMA, Hiromu TAKEMURA & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 319-325, 2019 ]
CASE REPORT
Two Cases of Bacteremia Caused by Daptomycin-resistant Corynebacterium striatum
Hirofumi TODA, Michiko FURUGAITO, Kaori EGUCHI, Toshihiro YAMAGUCHI, Naomi YOSHINAGA, Yasuyoshi MORITA, Toshinori KAMISAKO, Yuji TANAKA & Koichiro YOSHIDA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 326-329, 2019 ]
CASE REPORT
A Case of Mediastinitis with Infiltration of the Lung Caused by Cutibacterium acnes
Haruka TAKEI, Takayo SHOJI & Takato NAKAMOTO
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 330-333, 2019 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.