Past Issue go to japanese page

2002 Vol.76 No.4 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Antibiotic Activity of P. aeruginosa Against MRSA and Candida albicans
Shigemi KONDO, Naotake SATO, Toshihiko YAMADA, Sakiko MIYAZAKI, Toyoko OGURI & Jun IGARI
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 231-237, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
M Protein Gene (emm) Typing of Streptococcus pyogenes
Chihiro KATSUKAWA, Aki TAMARU, Yoshiro MORIKAWA & Kimiko ODA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 238-245, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
IMP-1 type Metalo-β -lactamase Producing Serratia marcescens Strains Isolated from Blood Culture between 1991 to 2000
Tatsuya NAKAMURA, Naohiro SHIBATA, Yohei DOI, Kazuyuki OKUDA, Chiyo NAKATA, Hitoshi HEIJYO, Nobuaki MATSUO, Midori MASUDA, Hakuo TAKAHASHI & Yoshichika ARAKAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 246-253, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
Resistance to Antimicrobiotics and Mutation of PBPs in Streptococcus pneumoniae Isolated from Kinki Region of Japan
Kaori SATOH, Masaru KOMATSU, Koichi SHIMAKAWA, Toshiro URA, Shohiro KINOSHITA, Katsutoshi YAMASAKI, Hisaaki NISHIO, Ryodo WASHIZU, Tomonari YAMASHITA, Tatsuya NAKAMURA, Yasunao WADA, Masahiro TOYOKAWA, Tomomi KOUFUKU & Masanori AIHARA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 254-262, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
Influenza Vaccination for Elderly Patients with Neurological Disease
Masahide KAJI, Aya WATANABE & Hisamichi AIZAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 263-268, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
A Risk Analysis by a Measles Exportation Model Concerning the FIFA World Cup 2002
Hiroshi TAKAHASHI, Keiko TANAKA-TAYA, Satoru ARAI, Ayako HASEGAWA & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 269-274, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
Shigella boydii Strains Possessing a New Serovar (SM00-27) Isolated from Diarrhea of Overseas Travelers in Japan
Shigeru MATSUSHITA, Maho KAWAMURA, Tadayuki OKITSU, Shin SATA, Tetsunori MUTO, Hiroshi TANAKA, Akemi KAI & Shiro YAMAI
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 275-279, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
Mutation of Penicillin-binding Protein Genes and Antimicrobial Susceptibility of Haemophilus influenzae Isolated from Spinal Fluid or Blood in Children
Hiroshi SAKATA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 280-284, 2002 ]
ORIGINAL ARTICLE
Drug Resistance of Enterohemorrhagic Escherichia coli O157 and a Possible Relation of Plasmids to the Drug-resistance
Yoshio MIWA, Masakado MATSUMOTO, Reiji HIRAMATSU, Mitsugu YAMAZAKI, Hiroshi SAITO, Makoto SAITO, Yasumoto SUZUKI & Yutaka MIYAZAKI
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 285-290, 2002 ]
SHORT COMMUNICATION
Sporicidal Activities of Disinfectants Against Bacillus anthracis Spores
Akinobu SAITO, Reiko ONO, Yutaka SHIBATA, Yoshiko HAMADA, Masanori YAMAGUCHI & Hirotaka KONUMA
[ Kansenshogaku Zasshi 76: 291-292, 2002 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.