Past Issue go to japanese page

2003 Vol.77 No.4 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Antimicrobial Susceptibility Tests and Resistant Strain of Helicobacter pylori
Shintaro WADA, Motoo MATSUDA, Masao SHINGAKI, Akemi KAI, Shinichi TAKAHASHI & Takeshi ITOH
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 187-194, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Increasing Drug Resistance in Vibrio cholerae O1 and non-O1 Strains Isolated from Diarrheal Cases in Japan
Shigeru MATSUSHITA, Maho KAWAMURA, Noriko KONISHI, Akemi KAI, Rei KATOH, Kazue OGATA, Tadahiko ITOH, Kazuyoshi YANO, Koji MORITA, Noboru WATANABE, Masato KANAMORI & Yasuo KUDOH
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 195-202, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Analysis of Tuberculin Skin Test in Employees of Nagasaki University Hospital
Takayoshi TASHIRO, Hideko URATA, Kikuko IWANAGA, Katsunori YANAGIHARA, Yoshitugu MIYAZAKI, Youichi HIRAKATA, Kazunori TOMONO & Shigeru KOHNO
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 203-210, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Targeted Bacteremia Surveillance Throughout a Year -Comparison of Community-Acquired and Hospital-Acquired Infection
Yasuko AOKI, Satoshi IWATA, Michi SHOHJI, Satoshi KOSAKA & Junko SATOH
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 211-218, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Clinical Evaluation of Performance of a New Diagnostic Method for Deep Mycosis by Measuring β -Glucan Concentration in the Blood
Hiroshi MORO, Hiroki TSUKADA, Tatsuki OHARA, Ritsuko SUSA, Yoshinari TANABE, Eiichi SUZUKI & Fumitake GEJYO
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 219-226, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Comparison of Four Diagnostic Methods Using Clinical Blood by Measuring (1→ 3)-β -D-Glucan
Hiroshi MORO, Hiroki TSUKADA, Tatsuki OHARA, Ritsuko SUSA, Yoshinari TANABE, Eiichi SUZUKI & Fumitake GEJYO
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 227-234, 2003 ]
SHORT COMMUNICATION
Aeromonas Septicemia Complicated with Liver Cirrhosis in Tokyo Women's Medical University
Toru SHIZUMA, Hiroshi OBATA & Naoaki HAYASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 235-236, 2003 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.