Past Issue go to japanese page

2003 Vol.77 No.6 CONTENTS

REVIEW
Current Topics on Classification and Nomenclature of Bacteria 16. Taxonomy of Rickettsia
Shin-ichi YOSHIDA
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 415-417, 2003 ]
REVIEW
Campylobacter jejuni Enteritis and Guillain-Barré Syndrome
Michiaki KOGA & Nobuhiro YUKI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 418-422, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Effectiveness of Oseltamivir on Influenza and Influencing Factors: Age of Patients, Type of Influenza Virus and Timing of Initial Administration
Naoki KAWAI, Norio IWAKI, Takashi KAWASHIMA, Ietaka SATOH, Taizo TSUCHIMOTO, Takeshi SHIGEMATSU, Kunio KONDOH, Tetsuya MAEDA, Nobuo HIROTSU, Osamu KUNISHIMA & Seizaburo KASHIWAGI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 423-429, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Prevalence of Strongyloides spp. Infection in Household Dogs
Naoyuki ITOH, Noboru MURAOKA, Mikiko AOKI & Tadashi ITAGAKI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 430-435, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Comparison of Pharmacokinetics of Saquinavir Soft-gel Capsule (SQV-SGC) Combined with Ritonavir (RTV), SQV Hard-gel Capsule with RTV, and SQV-SGC Alone
Kiyoto TSUCHIYA, Yoshihiro HIRABAYASHI, Kazunari IMAI, Yoshimi KIKUCHI, Natsuo TACHIKAWA, Ikumi GENKA, Katsuji TERUYA, Akira YASUOKA, Shinichi OKA & Satoshi KIMURA
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 436-442, 2003 ]
ORIGINAL ARTICLE
Study of a Respiratory Syncytial Virus Diagnostic Test Kit Based on Immunochromatography
Miwako SAIKUSA, Yoshinao TAKEUCHI, Hideo CHOU, Takashi ABE, Tetsuya MUNEMURA & Chiharu KAWAKAMI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 443-450, 2003 ]
CASE REPORT
A Case of Pulmonaly Bulla Infection with Mycobacterium fortuitum
Shigeo HISAMORI, Kazukiyo OIDA, Yoshio TAGUCHI, Eisaku TANAKA, Tetsuro INOUE, Kouji KATOH, Minoru SAKURAMOTO, Masayoshi MINAGUCHI, Yuuji MAEDA, Koh MANIWA, Kunihiko TERADA, Hiroyasu ISHIMARU & Kazuhiro HATA
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 451-455, 2003 ]
CASE REPORT
A Case of Community-acquired Pneumonia Caused by Corynebacterium Propinquum
Akitsugu FURUMOTO, Hironori MASAKI, Tomoko ONIDZUKA, Satoshi DEGAWA, Takashi YAMARYO, Seiji SHIMOGAMA, Kiwao WATANABE, Kazunori OISHI & Tsuyoshi NAGATAKE
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 456-460, 2003 ]
CASE REPORT
A Case of Group B Streptococcal Occult Bacteremia
Kousaku MATSUBARA, Hiroyuki NIGAMI, Hidekazu HARIGAYA, Kazuo YURA & Youko AOYAGI
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 461-464, 2003 ]
SHORT COMMUNICATION
Effect of a Provisional Vaccination Plan for Students Who Did Not Previously Receive a Rubella Vaccine in Japan -A Fact of Low Vaccination Rate-
Kihei TERADA, Takahiro NIIZUMA & Satoko OGITA
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 465-466, 2003 ]
SHORT COMMUNICATION
Detection of Human Metapneumovirus from Wheezing Children in Japan
Akira SUZUKI, Oshi WATANABE & Hidekazu NISHIMURA
[ Kansenshogaku Zasshi 77: 467-468, 2003 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.