Past Issue go to japanese page

2004 Vol.78 No.10 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Pathogenesis of β -lactam-resistant Haemophilus influenzae Isolated from Sputum
Yuji WATANUKI, Shigeki ODAGIRI, Hiroshi TAKAHASHI, Takashi OGURA & Toshiaki TOMIOKA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 873-878, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
The Trend of Childhood Bacterial Meningitis in Japan (2000-2002)
Keisuke SUNAKAWA, Masato NONOYAMA, Tomohiro OOISHI, Satoshi IWATA, Hironobu AKITA, Yoshitake SATO, Kimiko UBUKATA, Nahoko CHIBA & Keiko HASEGAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 879-890, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
The Prevalence of β -lactamase Negative Ampicillin Resistant Haemophilus influenzae in Mie Prefecture
Tokuyoshi MARUYAMA, Hitoshi YOSHIMURA, Akiko NAKAMURA, Kumiko ABE, Yoko MORIGUCHI, Yoshiko MATSUSHIMA, Mitsuko FURUKAWA, Manabu NAKANO, Yoshitaka MORISHITA & Tsutomu NOBORI
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 891-897, 2004 ]
CASE REPORT
Legionella Pneumonia which Occurred in a Private Whirlpool Bath User
Akira ISHIKAWA, Jun OKADA, Hirobumi KONDO, Youko TAKAYAMA, Keisuke SUNAGAWA, Tadako ENARI & Yoshikazu ISHII
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 898-904, 2004 ]
CASE REPORT
A Case of Pseudomembranous Enterocolitis Caused by Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Kazue FUJITA, Yoshihiro HONDA, Takeyuki KURIHARA, Hideo OHBA & Niro OKIMOTO
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 905-909, 2004 ]
CASE REPORT
A Case of Primary Pulmonary Cryptococcosis Showing Lobar Pneumonia on Chest X-ray
Tetsuji KAWAMURA, Shin SASAKI, Akira TANAKA, Yasuharu NAKAHARA & Yoshiro MOCHIZUKI
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 910-915, 2004 ]
CASE REPORT
A Case of a Young Woman with Tuberculous Peritonitis Diagnosed Owing to High Value of ADA
Kammei RAI, Etuko KURIMOTO, Nobuchika KUSANO, Norio KOIDE & Kenji NISHII
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 916-922, 2004 ]
SHORT COMMUNICATION
Virulence Evaluation of Legionella pneumophila Environmental Isolates by Using the Amoeba-agar Method
Hiroshi MIYAMOTO, Kayo URYU, Hiroko YOSHIMURA & Hatsumi TANIGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 923-924, 2004 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.