Past Issue go to japanese page

2004 Vol.78 No.2 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
A Basic Study of Vibrio vulnificus Infection: Serotyping and Drug Sensitivity Test of Environment-derived Strains and Human Clinical Isolates
Kenji OONAKA, Katsunori FURUHATA, Akio KIUCHI, Motonobu HARA & Masafumi FUKUYAMA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 83-89, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
An Outbreak of Legionellosis in a New Facility of Hot Spring Bath in Hiuga City
Eiko YABUUCHI & Kunio AGATA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 90-98, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of Public Knowledge about Influenza Based on Influenza Hotline Consultations
Satowa SUZUKI, Tomimasa SUNAGAWA, Takaaki OHYAMA, Keiko TANAKA-TAYA, Kiyosu TANIGUCHI & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 99-107, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
Comparison of Clinical Presentation of Mixed Pneumonia with Chlamydia pneumoniae and Streptococcus pneumoniae and S. pneumoniae pneumonia
Hiroshi FUKANO, Naoyuki MIYASHITA, Kimihiro MIMURA, Keiji MOURI, Kouichiro YOSHIDA, Yoshihiro KOBASHI, Yoshihito NIKI & Toshiharu MATSUSHIMA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 108-113, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
Prevalence of Toxocara canis Infection in Household Dogs
Naoyuki ITOH, Noboru MURAOKA, Mikiko AOKI & Tadashi ITAGAKI
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 114-119, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
An Analysis of the 2002-2003 Influenza Epidemic Focusing on Patients Infected with Types A and B in the Same Season Sequentially
Naoki KAWAI, Norio IWAKI, Takashi KAWASHIMA, Ietaka SATOH, Takeshi SHIGEMATSU, Kunio KONDOH, Tetsunari MAEDA, Hideo KANAZAWA, Nobuo HIROTSU, Harumitsu MIYACHI, Osamu KUNISHIMA, Hideyuki IKEMATSU & Seizaburo KASHIWAGI
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 120-128, 2004 ]
ORIGINAL ARTICLE
The First Report of an Epidemic of Human Metapneumovirus Infection in Japan: Clinical and Epidemiological Study
Shinichi TAKAO, Hiroyuki SHIMOZONO, Hiroshi KASHIWA, Keita MATSUBARA, Takashi SAKANO, Masanori IKEDA, Naoko OKAMOTO, Hiromu YOSHIDA, Yukie SHIMAZU & Shinji FUKUDA
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 129-137, 2004 ]
SHORT COMMUNICATION
Inactivation of Cryptosporidium parvum Oocysts by Copper Ions
Ritsuko KIKUNO, Takeshi SASAHARA, Tomoko SEKIGUCHI, Akira TAKAHASHI, Hidehisa SOGA, Masahito AOKI, Yoshinori SATOH, Yoko TAKAYAMA, Hidero KITASATO & Matsuhisa INOUE
[ Kansenshogaku Zasshi 78: 138-140, 2004 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.