Past Issue go to japanese page

2005 Vol.79 No.12 CONTENTS

REVIEW
Protease Inhibitors
Natsuo TACHIKAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 905-930, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Quantitative Detection of Vibrio vulnificus in Seafood
Yukiko HARA-KUDO, Norinaga MIWA, Syougo YAMASAKI, Jun YATSUYANAGI, Yoshito IWADE, Hajime TAKAHASHI & Jiro MIYASAKA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 931-936, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Usefulness of Interferon-gamma-based Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection in Childhood Tuberculosis
Masaaki MORI, Rumiko KUROSAWA, Tomoyuki IMAGAWA, Shigeki KATAKURA, Toshihiro MITSUDA, Yukoh AIHARA & Shumpei YOKOTA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 937-944, 2005 ]
CASE REPORT
Usefulness of Parenteral Colistin in Treating of Lower Respiratory Infection Due to Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa
Rika ENDO, Nobuhisa ISHIGURO & Hideaki KIKUTA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 945-950, 2005 ]
CASE REPORT
Two Cases of Pulmonary Aspergillosis Successfully Treated with Combinated Micafungin and Itraconazole Therapy
Makoto FURUGEN, Shusaku HARANAGA, Masato TOUYAMA, Runa SHIROMA, Satomi YARA, Takashi SHINZATO, Futoshi HIGA, Masao TATEYAMA, Atsushi SAITOU & Jiro FUJITA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 951-956, 2005 ]
CASE REPORT
Autopsy Case of Pulmonary Aspergillosis Soon after Convalescence from Pulmonary Tuberculosis
Ko MANIWA, Eisaku TANAKA, Tetsuro INOUE, Minoru SAKURAMOTO, Masayoshi MINAKUCHI, Yuji MAEDA, Kiminobu TANIZAWA, Tomoshi TAKEDA, Masaki OKAMOTO, Masaru KOMATSU & Yoshio TAGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 957-963, 2005 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.