Past Issue go to japanese page

2005 Vol.79 No.5 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Comparison between Biotype of Vibrio cholerae O1 and Genotype using Polymerase Chain Reaction
Eiji YOKOYAMA, Kenji KOIWAI & Masako UCHIMURA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 307-313, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Isolation of Enteroaggregative Escherichia coli (EAggEC) from Patients with Diarrheal Disease in an Outbreak Case of Overseas Tour
Hiroshi NAKAJIMA, Mitsugu YAMAZAKI, Hideaki KARIYA & Ritsuko OHATA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 314-321, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Study of the Antibodies Against Measles, Rubella, Mumps and Varicella-zoster Viruses in Sera from the Medical Staffs
Tadashi SHIRAISHI, Mikiko NAKAGAWA, Yoshito NAKAGAWA, Makoto TOMINAGA & Sumako YOSHITANI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 322-328, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Non-specific Reactions in Four Methods Measuring (1→ 3)-β -D-glucan Levels in Plasma
Koichiro YOSHIDA, Yoshihito NIKI, Keiji MOHRI, Yuichiro MORI, Yasushi OBASE, Minoru FUKUDA, Naoyuki MIYASHITA, Yoshihiro KOBASHI & Mikio OKA
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 329-340, 2005 ]
CASE REPORT
Three Sisters of Pulmonary Mycobacterium avium Complex Disease
Tetsuro INOUE, Eisaku TANAKA, Minoru SAKURAMOTO, Masayoshi MINAKUCHI, Yuji MAEDA, Ko MANIWA, Kunihiko TERADA, Shunsuke GOTO, Tomoshi TAKEDA, Masaki OKAMOTO, Hiroshi ASANO, Masaru KOMATSU, Mizuho IWASAKI, Yoko NAGASAKA & Yoshio TAGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 341-347, 2005 ]
SHORT COMMUNICATION
Cross-induction of HI Antibody Against A (H3N2) of Influenza HA Vaccine
Noriko KOJIMAHARA, Akiko MAEDA & Naohito YAMAGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 348-349, 2005 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.