Past Issue go to japanese page

2005 Vol.79 No.8 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Comparison of the Number of Norovirus Genome Copies in Patients and Healthy Persons
Kohji MORI, Yukinao HAYASHI, Yukiko SASAKI, Yayoi NOGUCHI, Akemi KAI & Satoshi MOROZUMI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 521-526, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Isolation of Neisseria meningitidis from Healthy Persons in Japan
Hiroshi TANAKA, Toshiro KUROKI, Yuko WATANABE, Yoshio ASAI, Katsumi OOTANI, Kumiko SUGAMA, Toshihiko SERIKAWA, Hiroshi NAKAJIMA, Chizuko SUNAHARA, Kikuo HOASHI, Yoshitaka YAMAGUCHI, Jun KUDAKA, Hideyuki TAKAHASHI, Hiroo INOUYE, Shiro YAMAI, Kunihiko MASUKAWA & Haruo WATANABE
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 527-533, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Hospital Outbreak of Mycobacterium tuberculosis Resulting from Autopsy Exposure
Yasumi OKOCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 534-542, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of a Nested-PCR to Detect 18S rDNA for the Diagnosis of Toxoplasmic Meningoencephalitis
Takuya MAEDA, Tomoya SAITO, Tsutomu TAKEUCHI & Takashi ASAI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 543-548, 2005 ]
ORIGINAL ARTICLE
Prevention of Vertical Transmission of Group B Streptococcus
Hiroko WAKIMOTO, Hisako YANO, Shigeyoshi BABA, Katsuko OKUZUMI, Noriko OKAMOTO, Yukio WAKIMOTO, Souhei MIYAKAWA & Masashi MIZOKAMI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 549-555, 2005 ]
CASE REPORT
Generalized Tetanus with Intractable Autonomic Cardiovascular Instability in an Aged Woman
Munetoshi NARUKAWA, Muneharu MARUYAMA, Akira YASUOKA, Hisashi FUNADA & Masashi KOBAYASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 556-560, 2005 ]
SHORT COMMUNICATION
Pulsed Field Gel Electrophoresis Analysis Conditions for Molecular Epidemiological Identification of Vertical Group B Streptococcus Infection
Hiroko WAKIMOTO, Hisako YANO, Shigeyoshi BABA, Katsuko OKUZUMI, Noriko OKAMOTO, Yukio WAKIMOTO, Souhei MIYAKAWA & Masashi MIZOKAMI
[ Kansenshogaku Zasshi 79: 561-563, 2005 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.