Past Issue go to japanese page

2008 Vol.82 No.2 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Which Infectious Diseases should be Prioritized in Educating Japanese Population?
Itsuko HORIGUCHI, Tomoko KASHIWAGI & Eiji MARUI
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 67-72, 2008 ]
CASE REPORT
A Case of Pneumothorax Associated with Pulmonary Mycobacterium fortuitum Infection
Eri HAGIWARA, Akimasa SEKINE, Tomohide SATO, Tomohisa BABA, Takeshi SHINOHARA, Takahiro ENDO, Yoko SOGO, Ryuichi NISHIHIRA, Shigeru KOMATSU, Yutaka MATSUMOTO, Takashi OGURA & Hiroshi TAKAHASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 73-76, 2008 ]
CASE REPORT
Fulminant Japanease Spotted Fever -The Second Fatal Case in Japan-
Kayoko WADA, Hiroshi SAKAEDA, Rei AONO & Seizou CHIYA
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 77-81, 2008 ]
CASE REPORT
A Case of Scedosporium apiospermum Cutaneous Soft Tissue Infection Treated with Voriconazole
Mitsuru KONISHI, Shinsuke YONEKAWA, Chiyo NAKAGAWA, Kenji UNO, Kei KASAHARA, Eiichiro YOSHIMOTO, Koichi MAEDA & Keiichi MIKASA
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 82-85, 2008 ]
CASE REPORT
Yersinia psuedotuberculosis Septicemia in a Healthy Young Woman
Kouichi MASHIBA, Takeshi KOJIMA, Takeshi OOTSUKA & Tomohiro KUSABA
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 86-89, 2008 ]
CASE REPORT
A Case of Multiple Vertebral Osteomyelitis Due to Streptococcus pneumoniae
Kenichi IZUMI, Takahiro TAKUMA, Takanori OKADA, Eisuke YOKOTA & Masataka NISHIYAMA
[ Kansenshogaku Zasshi 82: 90-93, 2008 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.