Past Issue go to japanese page

2010 Vol.84 No.6 CONTENTS

----------
Mechanisms and Theraupeutic Analysis for Severe Influenza-related Pneumonia
Masafumi SEKI, Akitaka TANAKA, Kosuke KOSAI & Shigeru KOHNO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 689-693, 2010 ]
REVIEW
Herpes Zoster and Its Prevention
Hitoshi KAMIYA, Yoshizo ASANO, Kimiyasu SHIRAKI, Takashi NAKANO & Kazuo HIGA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 694-701, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
An Outbreak of Gastroenteritis Caused by Norovirus:Suspected Due to Dust Transmission
Tetsuya YOSHIDA & Haruyuki NAKAZAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 702-707, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Enhanced Surveillance for US Presidential Visit to Japan
Yasushi OHKUSA, Tamie SUGAWARA, Kazutaka MASUDA, Youko NADAOKA, Nobuyuki KAMIYA, Kiyosu TANIGUCHI & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 708-713, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
A High School Measles Outbreak -Control Measures and Vaccine Efficacy-
Koichi TOKUDA, Masami IKARASHI, Kumi Ueno YAMAMOTO, Keiko Tanaka TAYA, Kazutoshi NAKASHIMA, Yoshiko NAKANISHI, Fumiko SHIMA, Arata TERANISHI, Kiyosu TANIGUCHI & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 714-720, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
First Outbreak Report of VIM-1 Metallo-β-lactamase Producing Pseudomonas aeruginosa in Japan
Kanji MIKI, Hiroshi TAKEGAWA, Masaaki ETOH, Michio HAYASHI, Tsunekazu HARUTA, Kunikazu YAMANE & Yoshichika ARAKAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 721-726, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of Once a Day of Arbekacin Administration to Neonates as a New Object of Peak Concentration
Daisuke KINOSHITA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 727-733, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
The New Method for Detecting the Outbreak Sign of MRSA
Nori YOSHIOKA, Matsuo DEGUCHI, Seishi ASARI, Masanori KAGITA, Tetsuji TANAKA, Yoshiko NABETANI & Kazunori TOMONO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 734-739, 2010 ]
CASE REPORT
A Diagnosed, Cured Case of an HIV-infected Japanese Subject Developing Disseminated Penicilliosis After Thailand Travel
Yoshihiko OGAWA, Dai WATANABE, Hajime SAKO, Hiroki BANDO, Keishiro YAJIMA, Tomohiro TANIGUCHI, Shinjiro TOMINARI, Daisuke KASAI, Yasuharu NISHIDA, Tomoko UEHIRA & Takuma SHIRASAKA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 740-743, 2010 ]
SHORT COMMUNICATION
Safety of Simultaneous H1N1 and Seasonal Influenza Vaccination in Japan
Nobuharu OHSHIMA, Haruyuki ARIGA, Manabu SHINDO & Hideaki NAGAI
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 744-745, 2010 ]
SHORT COMMUNICATION
Comparison of Norovirus Genotypes by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction
Masayuki HARA, Nobuyuki HAYASHI, Akari KODAIRA, Shinichiro SHIBATA & Etsuko UTAGAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 746-748, 2010 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.