Past Issue go to japanese page

2013 Vol.87 No.2 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Examination of Metallo-β-lactamase-producing Different Types of Serratia marcescens Detected in the Same Patient
Takamitsu ITO, Yasuo FUKUI, Noriaki ONO, Fumiaki IKEDA, Akiko KANAYAMA & Intetsu KOBAYASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 87: 189-194, 2013 ]
ORIGINAL ARTICLE
A Study on the HA Amount of HA Influenza Vaccination on Efficacy and Safety in Infants
Hiroaki TAKAHASHI, Takuya YANO, Miwa FUKUTA, Akinori YAMAUCHI, Kazuyuki OKUMA, Toshiaki IHARA, Takashi NAKANO, Tadashi MATSUDA, Sadayoshi TORIGOE, Ritsue NII, Machiko ISAJI, Masahiro WATANABE, Hitoshi OCHIAI, Hiroyuki SAKATOKU, Takashi KATO, Kazuhiro MAEDA, Yoshinobu OKUNO & Hitoshi KAMIYA
[ Kansenshogaku Zasshi 87: 195-206, 2013 ]
CASE REPORT
A Case of Osteomyelitis Due to Kingella kingae
Kei KUZUMOTO, Noriko KUBOTA, Yoshinobu SAITO, Fumio FUJIOKA, Kayoko YUMOTO, Eiko HIDAKA & Yoshiyuki KAWAKAMI
[ Kansenshogaku Zasshi 87: 207-210, 2013 ]
CASE REPORT
Necrotizing Fasciitis after a Cat Bite: A Case Report
Tomohiro HOSODA, Naoki YANAGISAWA, Hiroshi MORIOKA, Akihiko SUGANUMA, Akifumi IMAMURA & Atsushi AJISAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 87: 211-214, 2013 ]
SHORT COMMUNICATION
An Investigation of Misidentification of Mycobacterium lentiflavum as Mycobacterium intracellulare by the COBAS TaqMan MAI Test
Hirofumi TODA, Toshihiro YAMAGUCHI, Yuko KAZUMI, Kenichi NAKAE, Toshinori KAMISAKO & Koichiro YOSHIDA
[ Kansenshogaku Zasshi 87: 215-217, 2013 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.