Past Issue go to japanese page

2019 Vol.93 No.5 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Acute Kidney Injury after Administration of Tosufloxacin Tosilate in Children with Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
Takeshi TAJIMA, Hideaki MIYASHITA, Kotaro MIENO, Yasuhiro SATO, Yoshiaki SHIBUYA, Satoshi KOYAMA & Taketoshi IITSUKA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 643-648, 2019 ]
ORIGINAL ARTICLE
Susceptibility, Safety and Clinical Outcome of a Fixed-dose (24 g/day) of a Combination of Ampicillin and Cloxacillin for Infective Endocarditis as Empiric Therapy: Retrospective Study
Takuya AZECHI, Yuji HIRAI, Yuki UEHARA, Hiroshi SASANO, Toshihiro YOSIZAWA, Hiroshi MATSUMOTO, Mizuki AOSHIMA & Toshio NAITO
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 649-654, 2019 ]
CASE REPORT
Two Laboratory-Acquired Cases of Infection with Escherichia coli O157: H7 during Student Training
Kenji SAWAKI, Hiroaki SASAKI, Hiroshi HORIUCHI, Nobuyuki MIYATA, Kasumi FUJISHIRO, Yoko KOSUGE, Izumi KITAO, Yuko MATSUMOTO, Yukihiro YOSHIMURA & Natsuo TACHIKAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 655-658, 2019 ]
CASE REPORT
A Case of Helicobacter cinaedi Bacteremia which Determined Antibiotics Treatment Duration after Negative Surveillance Blood Culture in a Hemodialysis Patient
Kazuhiro OKADA, Kazuaki MIZUTOMI, Hiroshi KIMURA, Akiko NAKANO, Ayano YOSHIMOTO & Hiroo CHIKAZAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 659-662, 2019 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.